O nas

Kadra pedagogiczna.

mgr Anna Sobala
mgr Justyna Chołuj
mgr Monika Chołuj
oraz pomoc nauczyciela Pani Karolina Koncka


Godziny pracy:


  W roku szkolnym 2017/2018 przedszkole jest czynne od godziny 6.30 do godziny 15.30
  (godziny pracy ustalane są wg potrzeb rodziców)


Rodzice (prawni opiekunowie) osobiście przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić pisemnie osobę  pełnoletnią zapewniającą pełne
bezpieczeństwo dziecku.


Posiłki:

1. W przedszkolu dzieci mogą korzystać z 2 posiłków: I śniadania i obiadu. 
2. Śniadanie zapewniają rodzice dziecka. Do śniadania podawana jest ciepła herbatka.
3. Obiady dzieci spożywają w stołówce szkolnej, które gotowane są na miejscu
w kuchni szkolnej.
Menu wywieszone jest na tablicy informacyjnej w Punkcie Przedszkolnym.Przedszkole działa na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku, w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.Przedszkole działa w oparciu o "Organizację Wychowania Przedszkolnego w Publicznym Punkcie Przedszkolnym Radosne Przedszkole w Zarzeczu".


Placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia Nr 2/2009 od stycznia 2010 r.CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO.


- zapewnienie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej,

- zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz dobrej i przyjaznej atmosfery wolnej

od agresji i przemocy,

- dbanie o wszechstronny rozwój dziecka,

-rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,

- rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,

- zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego , psychicznego

i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka,

-stwarzanie rodzicom warunków partnerskiej współpracy i wspieranie ich w spełnianiu

roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci,

- rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dzieci,

- wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- organizowanie w razie potrzeby różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

- przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu spełniającego

podstawę programową wychowania przedszkolnego i zatwierdzonego przez MEN.Przedszkolowo.pl logo